352

جلسه ششم از دور هفتم

در جلسه هیات ممیزه؛

3 عضو هیات علمی دانشگاه رازی ارتقاء یافتند

در جلسه هیات ممیزه، تعداد 3 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه رازی ارتقاء یافتند.

ششمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه» 12 خرداد ماه 1400، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌های رازی و صنعتی،‌ برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه، تعداد 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در رشته‌های مختلف به شرح ذیل ارتقاء یافتند:

ارتقا مرتبه از استادیاری به دانشیاری:

  1. دکتر سمیه اعظمی  (گروه آموزشی اقتصاد )
  2. صالح رحیمی  (گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی)
  3. شهاب مرادخانی (گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی )

 


شناسه : 1484859