160

جلسه یازدهم از دور هفتم

در جلسه هیات ممیزه مورخ 21 اردیبهشت ۱۴۰1

پنج نفر از اعضاء هیات علمی ارتقاء یافتند

یازدهمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه، 21 اردیبهشت ماه ۱۴۰1، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌های رازی و صنعتی برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه، تعداد 4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی و ۱ نفر از دانشگاه صنعتی کرمانشاه در رشته‌های مختلف به شرح ذیل ارتقاء یافتند:

 

ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری: 

-دکتر علی‌اکبر اختری  (گروه مهندسی عمران)

-دکتر امیر رجب‌زاده (گروه مهندسی کامپیوتر)

-دکتر شیرین زردشتیان (گروه علوم انسانی ورزش)

-دکتر سیدمحمدباقر نجفی (گروه اقتصاد)

-دکتر محمود حشمتی (گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی)


 


شناسه : 3565273