262

جلسه نهم از دور هفتم

در جلسه هیات ممیزه؛

۶ نفر از اعضاء هیات علمی ارتقاء یافتند

نهمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه، ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌ رازی برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه، تعداد ۶ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در رشته‌های مختلف به شرح ذیل ارتقاء یافتند:

 

ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی:     

-دکتر حمدی عبدی (گروه مهندسی برق)

ارتقا مرتبه از استادیاری به دانشیاری:

- دکتر حسن مرادی چشمه بیگی (گروه مهندسی برق)

- دکتر عبداله جلیلیان (گروه آمار)

- دکتر امیرعباس عزیزی فر (گروه زبان و ادبیات فارسی)

- دکتر علی عطابیگی (گروه ریاضی)

- دکتر حسین عیدی (گروه مدیریت ورزشی)


 


شناسه : 2562493