آیین نامه ها- شیوه نامه ها- مصوبات- نامه ها- وزارت

 Predatory Journals
 ارتقای مرتبه استادیاری مربیانی که موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی می شوند
 دانشنامه نگاری- نسخه آنلاین مقالات ۱ 
 دانشنامه نگاری- نسخه آنلاین مقالات ۲
 در خصوص اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا در خصوص دوره ضرورت و تعهد خدمت نظام وظیفه 
 در خصوص آیین نامه ارتقا
 درصد امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی 
 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا
 شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی 
 طرح های پژوهشی در آیین نامه
 معرفی سامانه نشریات کم اعتبار نامعتبر و جعلی 
 نحوه بررسی پرونده آن دسته از متقاضیان ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی که رشته تخصصی ایشان در ترکیب هیأت ممیزه وجود ندارد
 اجرای مفاد بند ۱۱ ماده ۵ شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۹۴/۱۲/۱۸ 
 بخشنامه اعلام شرایط مأموریت تحصیلی مربیان
 درخصوص اعتبار نشریه Cellmolbiol 
● درخصوص امتیازات تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
●  ابلاغ امتیازات تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
● 
مقررات خاص مصوب هیات های ممیزه(موضوع مفاد ماده 5 آیین نامه ارتقا مرتبه مصوب 1394/12/18)