معرفی

ارتقاء اعضاء هیأت علمی یکی از برنامه های دانشگاه است که بر اساس ارزیابی فعالیت های چهارگانه فرهنگی- تربیتی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی- فناوری و علمی- اجرایی محقق می گردد. این امر نه تنها سبب ارتقاء رتبه آموزشی عضو هیأت علمی می گردد بلکه باعث اعتلا و ارتقاء محیط آموزشی و پژوهشی در دانشگاه نیز می شود. به همین منظور هیأت ممیزه در هر یک از دانشگاههای واجد شرایط تشکیل گردیده است.
هیات‏ ممیزه دانشگاه رازی نیز در همین راستا و به منظور اجرای فرایند ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی از سال ۱۳۸۵ در زیر مجموعه حوزه ریاست دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود.
کلیه فعالیت ها و اقدامات فرایند ارتقاء پس از طی مراحل ارزیابی در کمیته منتخب، در دبیرخانه هیأت ممیزه و زیر نظر دبیر هیأت انجام می گیرد که بر اساس آخرین دستورالعمل های ابلاغ شده از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تعیین دبیر هیأت با پیشنهاد رئیس و رأی اعضای هیأت ممیزه صورت می گیرد.
هیأت ممیزه دانشگاه در حال حاضردارای پنج کمیسیون تخصصی به شرح زیر می باشد:

  • کمیسیون علوم اجتماعی
  • کمیسیون علوم انسانی و تربیت بدنی
  • کمیسیون علوم پایه
  • کمیسیون فنی مهندسی، هنر و معماری
  • کمیسیون کشاورزی و دامپزشکی