شرح وظایف

 اهم وظایف دبیرخانه هیأت ممیزه به شرح زیر است:


 1. بررسی پرونده های متقاضی ارتقاء اعضای هیأت علمی
 2. بررسی علمی پرونده های تبدیل وضعیت( رسمی آزمایشی به رسمی قطعی) اعضای هیأت علمی
 3. بررسی احتساب سابقه خدمت (سوابق خدمت پیمانی قبل از تبدیل وضعیت)
 4. تشکیل کمیسیونهای تخصصی هیات ممیزه
 5. برگزاری جلسات هیات ممیزه دانشگاه
 6. تنظیم صورتجلسات و دستور جلسات هیأت ممیزه
 7. تدوین دستور العمل ها ی لازم درخصوص فرایند ارتقا مرتبه در سطح دانشگاه
 8. ارتباط موثر با هیأت ممیزه مرکزی وزارت متبوع
 9. ارسال گزارشات دوره ای به هیأت ممیزه مرکزی
 10.  برگزاری انتخابات اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی مطابق با دستور العمل داخلی دانشگاه
 11.  بررسی سایر موارد ارجاعی بر اساس آیین نامه های مربوط