هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار

جلسه هفتم از دور هفتم
جلسه هفتم از دور هفتم
در جلسه هیات ممیزه؛ 4 عضو هیات علمی دانشگاه رازی ارتقاء یافتند هفتمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه، 19 تیرماه ۱۴۰۰، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌های رازی و صنعتی،‌ برگزار شد. ...
جلسه ششم از دور هفتم
جلسه ششم از دور هفتم
در جلسه هیات ممیزه؛ 3 عضو هیات علمی دانشگاه رازی ارتقاء یافتند در جلسه هیات ممیزه، تعداد 3 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه رازی ارتقاء یافتند. ششمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه» 12 خرداد ماه 1400، با دستور کار...
جلسه پنجم از دور هفتم
جلسه پنجم از دور هفتم
ارتقاء مرتبه 6 عضو هیأت علمی دانشگاه رازی در جلسه هیأت ممیزه تعداد 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی و یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی ارتقاء یافتند. پنجمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه، هشتم...

اطلاعیه ها